Контактирај не


Благодарам за

Пораката е усшешнп испратена !
Пораката не може да биде испратена !

Контакт:.

Д.Т.У. Е-МА СТИЛ ДООЕЛ

Канцеларија – Скопје
Адреса: Ул.11, бр.3, Стајковци,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон/факс: ++ 389 (0) 2 2 554 212
Мобилен: ++ 389 (0) 71 349 154 – Љубинка Атанасовска
++ 389 (0) 70 398 202 – Орце Ѓеорѓиевски
++ 389 (0) 70 221 572 – Марјан Ристовски

Фабрика – Кочани

Адреса: Ул. АСНОМ бб, Чешиново
Кочани, Република Македонија
Телефон: ++ 389 (0) 33 355 351
Мобилен: ++ 389 (0) 70 349 241 – Чедо Атанасовски
Е-маил: e-mastildoo@hotmail.com
e-mastildooel@hotmail.com
Web страна: www.oriz.mk